سبد خرید

جزییات خبر دستورالعمل جدید ابلاغ الکترونیکی

دستورالعمل جدید ابلاغ الکترونیکی

دستورالعمل جدید ابلاغ الکترونیکی

مالیاتی
1401/06/12
Alternate Text

دستورالعمل جدید ابلاغ الکترونیکی

1- مودیان مالیاتی می توانند با مراجعه به "درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی " به نشانی  my.tax.gov.ir   پس از فعال سازی ابلاغ الکترونیکی، از مزایای این طرح بهره مند شوند.

2- پساز فعال سازی ابلاغ الکترونیک، اوراق مالیاتی مودیان که در سامانه های الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور صادر می شود ، به صورت خودکار بر روی حساب کاربری ایشان بارگذاری شده و همزمان پیامک اطلاع رسانی برای آنان ارسال می شود . پس از بارگذاری اوراق در حساب کاربری، مودیان ده روز فرصت دارند با مراجعه به حساب کاربری خود، اوراق بارگذاری شده را مشاهده نمایند. رویت برگه درحکم ابلاغ به شخص مودی است و کلیه آثار ابلاغ واقعی برآن مترتب است .خودداری از مراجعه به حساب کاربری ظرف 10 روز از تاریخ بارگذاری اوراق مالیاتی، در حکم استنکاف از گرفتن اوراق مالیاتی بوده و روز یازدهم بعنوان تاریخ ابلاغ قانونی محسوب می گردد. چنانچه روز یازدهم با تعطیل /تعطیلات رسمی یا عمومی مصادف شود، اولین روز بعد از تعطیل/تعطیلات مذکور بعنوان روز ابلاغ در نظر گرفته می شود.