سبد خرید

لیست کتاب های دسته بندی

لیست کتاب ها

استاندارد حسابرسی شماره 4410 (...

دسته : استاندارد های حسابرسی نویسنده -----

استاندارد حسابرسی شماره 4410 ( تنظيم‌ اطلاعات‌ مالی )

نویسنده -----

استاندارد حسابرسی شماره 4400 (...

دسته : استاندارد های حسابرسی نویسنده -----

استاندارد حسابرسی شماره 4400 ( اجرای روشهای توافقی رسيدگی به‌ اطلاعات‌ مالی )

نویسنده -----

استاندارد حسابرسی شماره 3400 (...

دسته : استاندارد های حسابرسی نویسنده -----

استاندارد حسابرسی شماره 3400 ( رسيدگی به اطلاعات مالی آتی )

نویسنده -----

استاندارد حسابرسی شماره 2410 (...

دسته : استاندارد های حسابرسی نویسنده -----

استاندارد حسابرسی شماره 2410 ( بررسی اجمالی ‌اطلاعات مالی ‌ميان‌ دوره‌ای ‌توسط حسابرس ‌مستقل ‌واحد تجاری )

نویسنده -----

استاندارد حسابرسی شماره 2400 (...

دسته : استاندارد های حسابرسی نویسنده -----

استاندارد حسابرسی شماره 2400 ( بررسی اجمالی صورتهای مالی )

نویسنده -----

استاندارد حسابرسی شماره 805 ( ...

دسته : استاندارد های حسابرسی نویسنده -----

استاندارد حسابرسی شماره 805 ( ملاحظات خاص در حسابرسی یک صورت مالی یا اجزای یک صورت مالی )

نویسنده -----

استاندارد حسابرسی شماره 800 ( ...

دسته : استاندارد های حسابرسی نویسنده -----

استاندارد حسابرسی شماره 800 ( ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی تهیه شده بر اساس چارچوبهای با مقاصد خاص - تجدیدنظر شده ۱۳۹۰ )

نویسنده -----

استاندارد حسابرسی شماره 720 ( ...

دسته : استاندارد های حسابرسی نویسنده -----

استاندارد حسابرسی شماره 720 ( ساير اطلاعات مندرج در گزارشهای حاوی صورتهای مالی حسابرسی شده )

نویسنده -----

استاندارد حسابرسی شماره 710 ( ...

دسته : استاندارد های حسابرسی نویسنده -----

استاندارد حسابرسی شماره 710 ( اطلاعات مقايسه‌ای )

نویسنده -----

استاندارد حسابرسی شماره 706 ( ...

دسته : استاندارد های حسابرسی نویسنده -----

استاندارد حسابرسی شماره 706 ( بندهای تاکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس مستقل )

نویسنده -----

استاندارد حسابرسی شماره 705 ( ...

دسته : استاندارد های حسابرسی نویسنده -----

استاندارد حسابرسی شماره 705 ( اظهارنظرهای تعديل شده در گزارش حسابرس مستقل - ۱۳۸۹ )

نویسنده -----

استاندارد حسابرسی شماره 700 ( ...

دسته : استاندارد های حسابرسی نویسنده -----

استاندارد حسابرسی شماره 700 ( گزارشگری نسبت به صورتهای مالی - تجديدنظر شده ۱۳۸۹ )

نویسنده -----

استاندارد حسابرسی شماره 620 ( ...

دسته : استاندارد های حسابرسی نویسنده -----

استاندارد حسابرسی شماره 620 ( استفاده از کار کارشناس حسابرس - تجدیدنظر شده ۱۳۹۸ )

نویسنده -----

استاندارد حسابرسی شماره 610 ( ...

دسته : استاندارد های حسابرسی نویسنده -----

استاندارد حسابرسی شماره 610 ( استفاده از کار حسابرسان داخلی _ تجدیدنظر شده ۱۳۹۷ )

نویسنده -----

استاندارد حسابرسی شماره 600 ( ...

دسته : استاندارد های حسابرسی نویسنده -----

استاندارد حسابرسی شماره 600 ( ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی گروه - شامل كار حسابرسان بخش - تجديدنظر شده ۱۳۸۹ )

نویسنده -----

استاندارد حسابرسی شماره 580 ( ...

دسته : استاندارد های حسابرسی نویسنده -----

استاندارد حسابرسی شماره 580 ( تاییدیه کتبی مدیران - تجدید نشده ۱۳۹۶ )

نویسنده -----

استاندارد حسابرسی شماره 570 ( ...

دسته : استاندارد های حسابرسی نویسنده -----

استاندارد حسابرسی شماره 570 ( تداوم‌ فعاليت - تجديدنظر شده ۱۳۸۳ )

نویسنده -----

استاندارد حسابرسی شماره 560 ( ...

دسته : استاندارد های حسابرسی نویسنده -----

استاندارد حسابرسی شماره 560 ( رویدادهای پس از تاریخ صورتهای مالی - تجدید نظر شده۱۳۹۶ )

نویسنده -----