سیستم شرکتی (خدماتی،بازرگانی ؛تولیدی و پیمانکاری )