سبد خرید

انتشارات

لیست کتاب ها

تدوین مدل گزارشگری سرمایه انسا...

دسته : حسابداری نویسنده -----

تدوین مدل گزارشگری سرمایه انسانی در حسابداری

نویسنده -----

بررسی تأثیر ابزارهاي هوش تجاري...

دسته : حسابداری نویسنده -----

بررسی تأثیر ابزارهاي هوش تجاري برافزایش بهرهوري سیستمهاي یک پارچه اطلاعاتی حسابداري مدیریت مدرن

نویسنده -----

خلاصه کتاب سازمان و مدیریت

دسته : حسابداری نویسنده -----

خلاصه کتاب سازمان و مدیریت

نویسنده -----

مدیریت مالی 1

دسته : حسابداری نویسنده -----

مدیریت مالی 1

نویسنده -----

اصول حسابداری 2

دسته : حسابداری نویسنده -----

اصول حسابداری 2

نویسنده -----

آشنایی با اطلاعات مالی

دسته : حسابداری نویسنده -----

آشنایی با اطلاعات مالی

نویسنده -----

حسابداری هتل ها

دسته : حسابداری نویسنده -----

حسابداری هتل ها

نویسنده -----

فرم قرارداد های مشترک

دسته : فرم ها و قرارداد ها نویسنده -----

فرم قرارداد های مشترک

نویسنده -----

بیمه نامه مسئولیت کارفرما در ق...

دسته : حسابداری نویسنده -----

بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

نویسنده -----

نحوه محاسبه حقوق و بیمه

دسته : حسابداری نویسنده -----

نحوه محاسبه حقوق و بیمه

نویسنده -----

قانون کار و رفاه اجتماعی

دسته : حسابداری نویسنده -----

قانون کار و رفاه اجتماعی

نویسنده -----

pdf قانون تامین اجتماعی

دسته : حسابداری نویسنده -----

pdf قانون تامین اجتماعی

نویسنده -----

تعهد نامه آموزشی

دسته : فرم ها و قرارداد ها نویسنده -----

تعهد نامه آموزشی

نویسنده -----

پیوست ضمانت نامه

دسته : فرم ها و قرارداد ها نویسنده -----

پیوست ضمانت نامه

نویسنده -----

قرارداد مشارکت کارگزار بورس

دسته : فرم ها و قرارداد ها نویسنده -----

قرارداد مشارکت کارگزار بورس

نویسنده -----

قرارداد کارشناسی (کارگزار)

دسته : فرم ها و قرارداد ها نویسنده -----

قرارداد کارشناسی (کارگزار)

نویسنده -----

قرارداد کار تمام وقت

دسته : فرم ها و قرارداد ها نویسنده -----

قرارداد کار تمام وقت

نویسنده -----

قرارداد اجاره ارائه نیروی انسا...

دسته : فرم ها و قرارداد ها نویسنده -----

قرارداد اجاره ارائه نیروی انسانی

نویسنده -----